Dafna Moriya   דפנה מוריה

Join contact listהצטרפות לרשימת קשר

Transitional Space #2

Transitional Space #1

Transitional Space #2 Transitional Space #1
Text | טקסט | Paintings | ציורים נוספים בסדרה | Shows Text | טקסט | Paintings | ציורים נוספים בסדרה | Shows
 Artist's Book
 
Tags: contemporary art, abstract painting, Israeli artistתגיות: אמנות עכשווית, ציור מופשט, ציירת ישראלית, תערוכות
 
dafna@moriya.co.il